tingbog - Bramminginfo

Gå til indhold
Fra
Aftryk af „Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", udgivet af det jydske historisk-topografiske Selskab.
Varde og Omegn,
særlig med Hensyn til de kejserliges Indfald 1627—29. Af J. Olsen.

Tingbogen fra 1632 indeholder en Klage fra adskillige Borgere angaaende de Lidelser, de have udstaaet i Fejdens Tid, hvoraf man kan danne sig en Forestilling om, hvad der er foregaaet. Husene have de lagt Beslag paa og ofte udjaget Beboerne efter at have pryglet og sparket dem. Kistex* og Gemmer have de opbrudt og taget, hvad der var Umagen værd. Heste og Vogne tog de for aldrig mere at levere dem tilbage. Undertiden tog de Hestene paa Marken, til andre Tider i Stalden, og endelig kunde de ogsaa lade en eller anden Borger gøre Ægt, og naar de saa vare komne til Bestemmelsesstedet, tog Fjenderne baade Hest og Vogn, og Ejeren maatte hjælpe sig med Apostlenes Heste til Hjemfarten. Det hændte ogsaa, at en Borger kunde blive blød om Hjærtet over at se sine Heste i Fjendens Vold, og saa købte han dem tilbage; men da kunde det ogsaa hænde, at naar Fjenden havde faaet Pengene, puttede han dem i Lommen og beholdt alligevel Dyret, saa Borgeren blev snydt to Gange.

Fra andre Steder klages der over, at Soldaterne tog baade Kalve, Køer, Mad og Drikke, indtil der ikke var mere tilbage, sparkede saa Folkene ud af Huset og satte dem i Raadhuskælderen. For øvrigt har det vist været et artigt Leben, de førte indbyrdes, idet enkelte af Krigerne havde baade Kone og Børn med sig. Et Sted laa der 11 baade Karle, Kvinder og Børn, hos en anden var der 8 af samme Blanding, et tredje Sted 5 o, s. v. En af Førerne laa hos den senere Raadmand Kristen Jensen, som de plyndrede for en Hoben Husgeraad. Andre klage over, at Fjenderne jagede dem ud af deres Senge midt om Natten, saa Borgerne med deres Koner og Børn maatte ligge paa Straa og endda prise sig lykkelige, at de ikke oven i Købet fik Prygl og kom i Raadhuskælderen. En Borger klager over, at han tit maatte rømme Huset for dem, og Peter Andersen klager over, at han havde baade Officerer og Heste, og da de rejste, tog de for flere Hundrede Rigsdaler med sig.

I Tingbogen fra 1632, hvoraf desværre en hel Del er ødelagt, gør Bertel Skræder paa mange Borgeres Vegne Erstatningskrav gældende for de Tab, som de havde lidt i Fejdens Tid, og en. hel Del Vidner afhøres desangaaende:

»Hans Andersen Degen Vondt i Dagh med Opragte fingre og Ed, att Vdj findernes thiid bléff baade hånd og hans hostrue Vdtjagitt, slagen och dragen alf dier egen husz aff finderne, som der Var indlagt i quartier. Niels skamstrup, borger i Varde, Vondt i Dagh med samme Ed, att Vdj sidste Vfridtzthiid bleff hånd Vdjagitt, : slagen aff hans egen husz aff finderne, som der var indlagt, qch bleff en haab aff hans klæder och godtz fra hattr (tagen); disligeste hans heste bleff ochsaa samme thiid aff finderne thagen fra ham. Daniel Christensen, Murmester, Vondt Iligemaade med Opragte fingre och Ed, at i same Vfridtzthiid bleff hånd og hans hostrue ochsaa Vdjagitt aff der egen husz aff finderne, som var i hans husz. Iligemaade Vondt hans Christensen Janderup med hans Opragte fingre och Ed, at i same Vfridtzthiid bleff hånd aff finderne Vdjagitt, slagitt och dragitt, och same thiid thog de baade hans heste och Vogn fra ham. Morten Christensen Andtzager Vondt med hans Opragte fingre och Ed, att i findernes thiid thog finderne fra ham baade heste och Vogn, der hånd gjorte Ægte med dem Synder Paa. Item Vondt Lasz Pedersen Øse med Opragte fingre och Ed, att i same Vfridtzthiid thog finderne fra ham hans Vogn og en hest fra Lauridtz skreder Vittarp och en hest thog de fra ham som den gik paa Varde Ager, Och dette gjorde de finder, der loe her i Varde i quartier. Line hans skamstrups Vondt med hindes Opragte fingre och Ed, att i same Vfridtzthiid thog finderne fra hinde 2 heste och en Vogn och slog hinde och thog hinde en hiel haab kleder och andett Vd aff hendis husz. Morten Knudsen Vondt med hans Opragte fingre och Ed, att i same Vfridtzthiid thog finderne fra ham 2 Heste och den enne kjøffte hånd igien, saa thog finden baade hest och Pengh Och Opslog finderne hans Kister och skriin och thog ald hans hostrues kleder desligeste anditt, som der fandis, saa megitt di selff Vilde. Ebe Jepsen Vondt med same Ed, att Vdj same findernes thiid thog de en hest fra Chresten thusen och slogh ham Och det Vor de finder, som loe her i Varde Vdj quartier. Jep G-raffesen Vondt med hans Opragte fingre och eed, att finderne slogh baade ham och hans hostrue och thog kalif och ko fra ham och lod hans hostrue indsette i Radhuset for hun icke haffde noch Mad att giffue dem, som Di Ville..................Lønhorrigh Vondt med ligesame Ed, at finderne, thog fra ham hest och Vogn och det giorte di, der Var husz ham i quartier..................Thue Christensen Vondt med hans Opragte fingre och Eed, att i same thiid Loug der Ellefue aff Keysers folk huosz ham i quartier baade Karel, quinder Och børen, Och thog 2 aff di same hans Heste och Vogen ham aff hans gaard och nogitt Senge Kleder Och slogh ham. Thamis Lydom Vondt. att han i same feydis thiid bleff aff finderne slagen Och dragen aff dem, som Loug i quartier thil hans. Ollaff Nielsen Vondt med lige same Eed, att loe der 8 Karle, quinder och høren och thog de en ny Vogn och 2 heste fra ham och Kiøffte hånd same heste igien fra dem, och slog di hans hostrue. Gregers Chrestensen med same Eed, att en, som Loe i quartier thill hans, slog och drog ham och hans hostrue och Vdgiende dem aff hans husz Och Opslog hans kiste och thog nogitt aff hans hostrues kleder bort. Iffuer Nielsen Vondt med hans Opragte fingre och eed, att di stold en haab fra ham bode kleder och anditt Och bleff och hans hostrue satt i Radhusz Kielder, hvilke var fem, som var i quartier huosz ham. Chresten Jensen Borgmester Vondt med Lige same Eed, att Vdj findernes thiid var der en fører indlagt thill hans sielffs Och der hånd drog bort Plunderitt hånd en gandshe haab huszgeraad Och thitt maatte Rømme husen for ham. Peder Andersen Borger i Varde Vondt med hans Op- ragte finger Och Eed, att Vdj ald den thiid mens finderne Var her i byen Haffde hånd Vdj quartier Officerer Och heste Offr hans formue och den thiid dj drog bort thog dj Vel for nogne hundrede Daler. Siden thog di fra ham mier end for
nogne hundrede Daler........................haltrup Vondt med hans Opragte fingre och Eed, att hånd och hans hostrue bleff Vd- jagitt och slagitt aff di Soldater hånd haffde i hans husz emidlertid hans hostrue Saad inden Kierkesede Och thog adskillige slags godtz fra ham. Jb Jepsen Vondt med Lige samme eed, att finderne thog fra ham for 2 Daler och Vdiagitt ham att hånd motte lige Paa nogitt halem. Olluff Suendsen Vondt, att finderne slogh hans hostrue i feydens thiid. Lauridz Hansen Vondt med lige samme Eed, att di soldater, som Loe huosz ham i findernes thiid, thog 2 heste fra ham och slog och drog ham. Madtz Lauridzen Asp Vondt med hans Opragte fingre och Eed, att finderne Pliinderett fra ham en hiel haab aff det hånd haffde och slog och drog ham och hans hostrue och satte ham i Radhusitt. Jep Christensen Diurup Vondt med hans Opragte fingre och Eed, att di soldater hånd haffde i findernes thiid thog fra ham miesten Diel dett hånd haffde, och der hånd haffde icke lengere att Vdgiffue, saa satte di ham i Radhusz Kielder och slogh ham. Ydermiere Vondt forB®. mend med Opragte finger Och eed, att di icke i nogen mader haffr. foett nogen erstatteningh eller betalingh for huisz skade, som di haffde Liid i nogen mader aff finderne Och thilspurde Bertel skreder for5® mend samt menige mend i dagh thing søgte Om dett dem icke Vitterligt Var, att den hopmand hans sprindtzerdorph, som her en stund loe i Varde, haffde hans Rette hoffuitt quartier i Ribe med hans frue, som de kalte Lisze. Hertil suarede hans Degen, Niels skamstrup, Knud skreder o. s. v.
Tilbage til indhold