Fra dagspressen - Bramminginfo

Gå til indhold
Denne side indeholder klip fra dagspressen.
Meget af det vi i dag læser om besættelsen og tiden kort derefter, er kørt gennem et erindringens filter og bearbejdet sammen med efterfølgende viden, holdninger og moral.
At læse disse avisartikler er at læse en beskrivelse af hvad der er sket, mens det sker og med samtidens opfattelse af hvad der opleves.
Man kan spekulere på om udtrykket "renset" ville være brugt i dag. Nedenstående artikel viser hvor spredte flygtningene var. Ophold i mindre lejre var for de fleste at foretrække, så at komme til større lejre og ad flere omgange var ikke noget flygtningene var glade for.
Store Flygtningeforlægninger fra Horsenslandet

En Række Bygninger vil nu blive frigivet igen, og Flygtningene overført til Oksbøl

I de kommende Dage vil Horsenslandet i det store og hele blive renset for tyske Flygtninge, naar lige undtages den store Flygtningelejr i Ry.
Der er i Dag til Horsens kommet Meddelelse om, at over 1000 Flygtninge fra Horsens og Horsenslandet nu skal overføres til Oksbøl-Lejren, og det vil igen sige, at en lang Række Bygninger, som har været beslaglagt til dette særlige Formaal, vil blive
frigivet igen. Horsens bliver af med yderligere 48 Flygtninge, nemlig de, som gik uden Opsyn paa Bygholm.
Fra Ejstrupholm kommer der ialt 257, nemlig fra Hotellet, Afholdshotelet, Missionshuset og Skolen, 12 fra Missionshuset i Tønning, 44 fra Forsamlingshuset i Træden, 62 fra Missionshuset i Bryrup, 51 fra Forsamlingshuset i Vinding, 89 fra Brugsforeningssalen i Vedslet, 86 fra Afholdshotellet i Nr. Snede, 72 fra Hovedskolen og 34 fra Missionshotellet.
Fra Gangsted fjernes 62 fra Forsamlingshuset, samme Antal fra samme Bygning i Aaes, 210 fra Tørring, fordelt paa Missionshuset, Afholdshotellet, Forsamlingshuset og en Barak.
Ved Flytningen skal Køjesække samt Bundbrædder medbringes til Oksbøl. Foruden de ovennævnte skal Flygtningene i Hedensted Skole væk, hvilket sker allerede i Morgen, og endvidere fjernes Flygtningene i Løsning og Hatting i Begyndelsen af næste Uge.
Som man vil se, kan Horsens - Caroline-Amalielund undtaget - og Horsenslandet derefter betragtes som renset, og de Bestræbelser, som var sat ind paa at koncentrere Flygtningene i store Lejre, er lykkedes.

HORSENS AVIS, Fredag 17. August, 1945

Tusinde Flygtninge sendt til Oksbøl-Lejren

I Dag afgik fra den herværende Flygtningelejr en Transport paa omkring 1000 Flygtninge til Lejren ved Oksbøl. De tyske Flygtninge var rasende over, at de skulde bort, og de generede Politiet paa enhver tænkelig Maade, men der var ingen Vej udenom. Af de Flygtninge, der ligger ude omkring i Skoler og Forsamlingshuse, vil nu omkring 1000 blive transporteret til Lejren ved Eksercergaarden og indsat heri.
Naar dette er sket vil kun omkring 300 Flygtninge være indkvarteret rundt omkring i Politikredsen. Det er Meningen, at disse ogsaa snarest vil blive samlet i Lejren her i Tønder, men inden dette kan ske, maa Lejren udvides, hvilket man er i Gang med. Det vil vække Glæde blandt Befolkningen, at de tyske Flygtninge nu samles i en Lejr og Forsamlingshuset og Skoler vil derefter blive givet fri til deres oprindelige Formaal.

Hejmdal, Mandag den 24. September, 1945
Ny Skandale i Oksbøllejren

Den store Flygtningelejr ved Oksbøl er atter blevet Midtpunktet i en Skandaleaffære, idet Politiet i Haderslev har sat en Stopper for en fast Rutefart af kvindelige Flygtninge fra lejren til mandlige bekendte i Haderslev.
Transporten foregik paa den Maade, at en Vognmand fra Haderslevegnen kørte til Oksbøl for at hente Flygtlungepigerne, der saa opholdt sig et par Dage paa "Ferie" i Haderslev, indtil de velforsynet med Tobak og Fødevarer sendtes tilbage til Lejren.
Hverken Vagtmandskabet eller lejrledelsen har bemærket, at Kvinderne var borte fra Lejren!

Herning Avis, Tirsdag den 5. Marts, 1946
Flygtningeproblemet i Danmark

En Opgørelse over. hvorledes de 200,000 tyske Flygtninge er fordelt over Landet

KBHVN . TORSDAG
LEDEREN af Flygtningeadministrationen, fhv. Minister Kjærbøl, havde i Tirsdags indbudt Pressen til at bese den store, velindrettede Flygtningelejr paa Kløvermarken paa Amager, der kan rumme 17-18.000 Flygtninge, hvilket har muliggjort Frigøreisen af en Række offentligt Bygninger.
I Forbindelse med Besøget gav Hr. Kjærbol en Række interessante Oplysninger om Flygtningenes Fordeling her i Landet Han oplyste saaledes. at der pr. 1. Marts i Jylland findes 142.000, i København 26.000 og paa Øerne 29.000.
Inden April ventes flere Barakbyer fra Sverige, saaledes at nye Koncentrationer bliver mulig.
Vedrørende Fordelingen oplyste han, at de siørste Barakbyer findes i København med 17-18.000, Frederikshavn 8.000, Aalborg Flyveplads 23.000 (de to sidstnævnte skal yderligere udbygges, naar Barakkerne kommer) , Rom 9.000 Ry 6.000 Grove Gedhus (Karup) 12.000, Oksbøl 35.000.
Videre oplyste Hr. Kjærbøl. at der umiddelbart efter Kapitulationen var 900 mod nu 242. Heraf er 97 Barakbyer og Resten i danske Lokaliteter. 20 Forlægninger findes i København, 79 paa Øerne og 143 i Jylland. I Løbet af kort Tid vil Antallet være begrænset til 225, og hermed vil alle Skoler i landet være rømmet paa nær Gymnastikhøjskolerne i Ollerup og Gerløv.
Det samme gælder Forsamlingshusene paa Lolland Falster og den private Indkvartering i Sønderjylland.
Samtlige Badehoteller vil være rømmet inden Maj. og omkring 1. Juli vil man være nede paa 100 Forlægninger, hvilket betyder Besparelser af enorme Beløb til Administration (Hr. Kjærbøl oplyste sorn et Eksempel, at ved hans Tiltræden kostede smaa Belægningsieder paa Lolland Falster 260.000 Kr. til bevogtningsudgifter. Naar Koncentrationen var gennernført omkring Juni, vilde Besparelserne andrage ca. 10 Millioner Kroner)
I de foreløbigt indrettede Lejre er bundet 35 Mill. Kr. Hr Kjærbøl vendte sig mod Tanken om større Offentlighed knyttet til disse Flygtningelejre. De er Udtryk for et Fremmedelement, og de skal vedblive at være det. I modsat Fald vil de tyske Flygtninge blive assimileret i Befolkningen og vanskelige at faa ud igen. Ud fra den Betragtning, at Flygtningene fortsat skal være en tyske Enklave i det danske Samfund, maa der ingen Forbindelse være med dette, og derfor kan der heller ikke blive Tale om. at de beskæftiges uden for Lejromraadet. Noget andet er, hvis de skal opholde sig her i aarevis, saa maa Spørgsmaalet tages op paany.
Endelig gav Hr Kjærbøl den Oplysning, at der tillige opholder sig 10.000 allierede Flygtninge, der bor i Lejre, som ikke er afspærrede.
For disses Vedkommende er der Tale om, at de skal deltage i Landbrugsarbejde til tarifmæssig Løn, saafremt dansk Arbejdskraft ikke kan fremskaffes

Ærø Avis, Torsdag den 7. Marts, 1946
Oksbøl Lejren er nu en By med 35.000 tyske indbyggere

Et Besøg i den kæmpemæssige Flygtningelejr paa Varde Egnen hvor Indbyggerne skal opdrages til Demokratiet

Den 7. eller 8. største By i Danmark skal evakueres saa snart det kan lade sig gøre, dvs. naar de tyske flygtninge engang skal vende hjem til deres Land. Det drejer sig nemlig om den store Oksbøllejr paa Vardegnen, idet denne Lejr nu er beboet af godt 35.000 Flygtninge.
Hidtil har den strengt afspærrede Oksbøllejr været lukket Land ogsaa for den danske Presse, men det har ikke været fordi der var noget, som skulde skjules, og nu har Flygtningeadministrationens Chef, fhv. Minister Kærbøl, ladet det første Pressebesøg efter endt Ombygning finde Sted i leiren. Et saadant Besog er en Begivenhed i en flygtningelejr Næserne trykkes flade mod Vinduesruderne naar Bilkortegen ruller frem. Oldinge Kvinder og Børn Stimler sammen for at stirre paa de Besøgende og under de korte Visitter I bygningerne antager mange af Tyskerne de Fremmede for at være en Inspektionskomite, overfor hvilken de bare kan lukke op for Ønskeposen.
Oksbøllejren dækker over et Areal paa omkring 400 Hektar, der er bebygget med 400 Barakker hvoraf Hovedparten er opført i Træ, mens en Del af Administrations-, Værksteds-, Lazaret- og Lagerbygningerne er af Sten. Omkostningerne ved Indretningen har beløbet sig til godt 2.8 Mill. Kr. eller 80 kr. pr Flygtning, og den samlede daglige Udgift pr. Flytning er takket være rationel Drift nede paa 1,19 kr pr Dag. Det siger sig selv at denne Sum ikke tillader Flotheder men alligevel skal man ikke tro at nogen lider Nød af nogen Art.
En hel By med tekniske Værker, Byraad, Politi og Fagforeninger
Hele Lejren er et lukket Bysamfund der ledes at et Kommandantskab som øverste Myndighed. Til Raadighed har den danske Administration endvidere et Bevogtningsdetachement paa ca. 400 Befalingsmænd og Menige, en Politiafdeling paa 33 Mand og et CBU Detachement paa ca. 40 Befalingsmænd og Menige.
Indadtil har Flygtningene ved frie og hemmelige Valg valgt et Byraad med Borgmester og Viceborgmester Det er paa 27 Medlemmer og er et besluttende og kontrollerende Organ. Med Borgmesteren som Formand udgør de 4 Kvarterforstanderen en Magistrat der afgør mindre betydende Spørgsmaal og selve Borgmesterkontoret bestaar af en Række Central kontorer f.Eks Folkeregister Ungdoms- og Forsorgskontor samt Arbejdsanvisningskontor.
Forordninger og  Retningslinier gives af Lejrkommandanten til Byraadet, der sørger for at udsende de fornødne bestemmelser, men omvendt kan der fra enhver Flygtning komme Forslag til Kommandanten og den i Lejren arbejdende Flygtning kan endvidere faa Myndighederne i Tale gennem Fagforeningerne. Disse 0mfatter samtlige faggrupper, men da der i Lejren hersker Arbejdspligt, kan der ikke blive Tale om Arbeidskonflikt.
Arbeidspligten omfatter Mænd og Kvinder henholdsvis i Alderen 14-65 Aar og 14-60 Aar. Da Mændene er i Mindretal maa Kvinderne tage deres store Del af Arbeidet. Med 14 Aar regnet som Voksen-Alder er kvindernes Antal 17.300 Mændenes kun 5.500, mens Børn i Alderen Indtil 6 Aar udgør 4.500 og i Alderen 6-14 Aar 7.700.
Der er gennemsnitlig 3 Kvadratmeter Barak plads pr. Flygtning
Ligefrem komfortabelt bor de tyske Flygtninge ikke. Der er i Gennemsnit 3 kvadratmeter pr Flygtning men paa den anden side maa man regne med at mangfoldige danske Husvilde under de herskende vanskelige Boligforhold ikke har det bedre og der hersker god Orden i Barakkerne. Hovedreglen for Indkvarteringen har været at holde enkelte Familier samlet, men da Pladsen selvsagt maa udnyttes fuldtud, har det været nødvendigt at anbringe flere Familier i samme Barak eller Barakstue. Smaa Haver med Blomster og Tobak er anlagt omkring Barakkerne. Tobakken anvendes af Flygtningene selv, men paatankes at indsamle den fra hele Leren for senere Fordeling i fermenteret Tilstand.
Foruden det danske Politi har Flygtningebyen ogsaa tysk Politi til at oprette den daglige Orden.
Lejrretten der afgør alle Overtrædelser forsaavidt de ikke krænker danske Interesser, bestaar af en Dommer og 2 Domsmænd. Forundersøgelsen foretages af det tyske Politi, der raader over 225 Ordens- og 60 krinnalbetjente og Straffen er enten Advarsel eller Hæfte og Fængsel, som afsones i Lejrens Arrestanstalt og Straffebarak. Det tyske Politi behandler ca 500 Sager maanedlig, og der er ca. 30 Retssager pr. Maaned.
Hovedmassen af Flygningene er desillusioneret
Ca. 400 Lærere og Lærerinder underviser omkring 9000 skolepligtige, deraf 1400 i et Gymnasium. Undervisningen ledes af indsatte politiske Emigranter. Den frivillige Folkehejskole har omkring 800 Deltagere, der faar Undervisning i en lang Række Fag som f. Eks. Sprog, især Engelsk men Ikke Dansk, hvilket er forbudt. Handelsfag, Tegning, Kulturhistorie og Botanik. Endvidere maa nævnes, at ca 3000 unge Mennesker er i Lære inden for saa at sige alle Fag.
Et dansk Kultur- og Oplysningsudvalg overvaager Undervisningen. Fra dansk Side er som Leder af Oplysningsarbejdet indsat en tysk Emigrant ved Navn Vilh.  Riepekohl, der i sin Tid var socialdemokratisk Redakter i Nürnberg og maatte flygte til Czekoslovakiet, hvor han ernærede sig som Handskemager og virkede illegalt mod Nazismen. En anden tysk Emigrant ved Navn Wolthers, fhv. tysk Maskinarbejder og Socialdemokrat er indsat til at overvaage de politiske Forteelser i Lejren, og han er ikke bange for at sige sine Landsmand bedske Sandheder!
- Hovedmassen al Flygtningene her er desillusioneret og har svært ved at finde noget at leve videre paa politisk og aandeligt siger Wolthers i en Samtale. De er klar over, at de ikke kan leve videre paa Nazismens Tanker og Ideindhold, men de har vanskeligt ved at forstaa Demokratiets Livsindhold og Tanker selv om de gerne vil. Mange af dem har imidlertid virkelig den ærligste Vilje dertil
Tre Gaardbrug, bl. a. med Faarehold, drives af Lejren
6 Kilometer fra Oksbøllejren ligger tre Gaardbrug, der i sin Tid blev beslaglagt af Værnemagten: de ejes nu af Krigsministeriet og drives af Lejren. Der er 110 Hektar opdyrket Jord, hvortil kommer Svinehold, Faar, Gæss Ænder og Høns. Gartnerivirksomheden er delt i en dansk i selve Lejren og en tysk 2 km fra Lejren.
Faareulden og Ulden fra Lejrens ca. 640 Angorakaniner forarbejdes i Spinderiet til Uldgarn, der paa attesterede Rekvisitioner udleveres til Flygtninge, som derefter strikker Beklædningsgenstande deraf. Et Koste og Børstebinderi fabrikerer Lejrens Børstevarer, og et stort Maattefletteri fremstiller Halmmaatter, Sko og Kurve ved Fletning og Syning. Her er mange unge Piger beskæftiget, og det er nydelige ting der frembringes af ferme Hænder.
Videre skal nævnes, at der ogsaa findes Skrædderværksteder og Systuer til Reparation og Forandring af Tøj, Skomagerverksteder og et ortopædisk Værksted som forarbejder Fodtøj og Proteser til Invalider.
Elektricitet og Vand leveres af Lejrens egne Værker og en Badeanstalt med Fjernvarmeanlæg kan levere 1.700 Bade pr. Dag. Badeanstalten benyttes efter et særligt Adgangssystem, og i Tilknytning til Anstalten findes der Barber- og Friserstuer. Lejrens Kloakvand renses i et Rensningsanlæg med Afløb i Ho Bugt. Over Halvdelen af alle Barakker har Toiletter, de øvrige Nødlatriner. For at nedsætte Brændselsforbruget i Barakkerne vil der om kort Tid blive indrettet et stort Vaskeri.
Sundhedstilstanden og Dødeligheden i Lejren er nu normal.
Forplejningen er den forskriftsmæssig for Flygtningene: 2270 Kalorier i Normalportionen, men Lazaretpersonale, Patienter, Invalider og lignende opnaar Særforplejning. Middagen leveres efter tysk Ønske sammenkogt. Den udleveres fra 21 Køkkener. Tørkosten udleveres for 2-3 Dage ad Gangen fra fire Udleveringssteder. Flygtningene faar ikke Kaffe og The - endsige Tobak, men kun Theerstatning.
Ernæringstilstanden er god og i det hele taget er Sundhedstilstanden og Dødeligheden blandt Flygtningene nu ganske normal trods Sammenstuvningen, idet Vaccination er foretaget, og alt er under kontrol. I Lejren praktiserer 10 Læger, mens der paa Lazarettet, som har 10 Afdelinger med ialt 1000 Senge, findes 12 Læger plus 10 Lægestuderende foruden en stor stab af Sygeplejersker. Endvidere findes der Apoteker med sparsomme Lagre af strengt nødvendigt Medicin; ialt er 7 Apotekere beskæftiget her. Dertil kommer 8 Tandlæger, som udfører strengt nødvendige Tandbehandlinger. Begravelser finder Sted Tirsdag og Torsdag paa Lejrens egen Kirkegaard, hvis efterhaanden mange Gravsteder holdes smukt i Orden og prydes med Blomster.
Lejerns Tilførsler sker dels pr. Bane dels pr Lastbiler.
Kirkeligt betjenes Flytningen af 5 mandlige og 1 kvindelig Præst. Der afholdes ugentlig 10 Gudstjenester med ca. 7.000 Kirkegængere og 3 Børne-Gudstjenester med ca 2.000 Børn. Sognepræsten fører Protokol over Fødsler. Konfirmationer, Ægteskab, Dødsfald osv. Siden Maj 1945 der været ca 520 Fødsler, mens der af Ægteskaber som kræver Justitsministeriets Tilladelse er indgaaet 6. 800 Børn er blevet konfirmeret, mens 1.300 gaar til Konfirmationsforberedelse.
Lejrpsykosen eksisterer trods Hjemlængslen og Afsperringen faktisk overhovedet ikke. Det ses bl. a. deraf at der fra 15. Maj 1945 kun er forekommet ialt 4 Selvmord deraf begaaet af nylig udskrevne Sindssygepatienter.
En flot Revueforestilling med fine kræfter
For Underholdningen sørger Flygtningene selv ved paa forskellige Scener at opføre Ballet, Skuespil og Kabaretter. Hovedscenen er Kino, hyder Otsaa vises kontrollerede Film, men desuden er der "Bunte Bühne" fortrinsvis med Visesang og  Kabaretter og enkelte Smaascener med folkelig Underholdning. Alt er fremstillet af Flygtningene selv; smukke Kostumer af Crepepapir og Sølvpapir, nydelige Kulisser med Lyseffekter, Noder osv.
I "Kino" er Teaterintendant Warnberg fra Königsberg der tidligere har ledet Stadsteatret i Danzig Teaterdirektør. Han har aldrig været Nazist, og hans Hustru der ogsaa befinder sig i Lejren, var kendt som Sangerinden Eva Just. Kapelmester er en særdeles musikalsk Kulhandler fra Danzig, og ved Samvirken af alle gode Kræfter har man sat en 3 Tomers Revy op. Den hedder "En Rejse Jorden rundt paa 6 Dage", og giver efter de Udtog der blev spillet for de besøgende Journalister, ikke en Professionel Revy noget efter. Den byder paa Sang, Musik,  Vitser, Kor, Opera og Ballet saa man intet Øjeblik keder sig, og det hele er holdt i et nydeligt Plan. For Koreografien er der f. Eks. sørget af en ung Dame ved Navn Ruth Kupfer, som gerne ville vilde gaa til Ballet og Teater, men ikke maatte for sine Forældre. Hun har nu i Oksbøllejren naaet sine Drømmes Maal, saa hun har Chance for bagefter at gaa til Scenen. Saa løjerligt kan Skæbnen forme sig for en Flygtning i Danmark.

H. Lohmann-Kragh, Fyns Social-Demokrat, Lørdag den 7. September, 1946
dfgfdgf
Tilbage til indhold